Avís Legal / Política de Privacitat

Identitat del titular de la web

Aquest domini és propietat de BEECUBU, S.L. (en endavant MOSTRARIUM), amb CIF Num. B66818931

Termes legals i condicions

La utilització d'aquest lloc Web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, cosa que implica la adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en que s'accedeix al mateix.

L'accés a determinats Continguts oferts a través d'aquest lloc Web poden trobar-se sotmeses a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Por tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels indicats Continguts, l'Usuari ha de llegir tatentament també les corresponents condicions particulars.

MOSTRARIUM podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars necessàries per utilitzar els mateixos.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc Web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, MOSTRARIUM es reserva conforme a la legislació vigent el dret a limitar l'accés a determinades àrees del lloc Web. En aquests casos, amb requeriment previ per poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegi's política de privacitat). L'usuari és responsable de custodiar i tractar de forma confidencial la contrasenya que li sigui proporcionada per MOSTRARIUM per accedir al lloc Web, evitant l'accés amb elles de terceres persones no autoritzades. L'usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització del lloc Web que es produeixi mitjançant l'ús de la contrasenya de l'Usuari per a tercers.

MOSTRARIUM es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

El terme App es refereix al contingut creat pel client i accessible des de l'aplicació de Mostrarium.

Galetes

Mostrarium utilitza galetes per millorar l'experiència dels usuaris, facilitant la navegació pel nostre lloc web. Estem fent tot el possible per facilitar l'ús d'aquestes galetes, així com la seva gestió i control al utilitzar els nostres serveis.

Què són les galetes?

Les galetes són petits arxius de text que s'emmagatzemen en el dispositiu de l'usuari d'Internet en visitar una plana web. És l'operador de lloc web el que determina quin tipus d'informació conté aquesta cookie i quin és el seu propòsit, podent a més ser utilitzada pel servidor web cada vegada que es visiti aquesta web. S'utilitzen les galetes per estalviar temps i fer l'experiència de navegació web molt més eficient. No obstant, poden ser usades amb diversos propòsits diferents que van des de recordar la informació d'inici de sessió o el que conté la seva comanda de compra.

Quins tipus de galetes utilitza Mostrarium?

1. Galetes de Funcionament

Mostrarium utilitza aquestes galetes per recordar certs paràmetres de configuració o per proporcionar certs serveis o missatges que són essencials per a l'ús del nostre lloc. Per exemple, recorden l'idioma que has seleccionat i les dades d'inici de sessió i mai s'utilitzen amb finalitats de màrqueting.

2. Galetes de Rendimient

Es tracta de galetes que recullen informació sobre com utilitzes el lloc web (per exemple, les planes que visites o si es produeix algun error) i que també ens ajuden a la localització i solució de problemes del lloc web. Tota la informació recollida és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc web, realitzant les millores oportunes per facilitar la seva navegació.

Accés i Contingut

MOSTRARIUM es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc Web, aixi com la seva presentació de qualsevol o de tots els Continguts que es prestin a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà la situació als Usuaris, qui podran patir una pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, MOSTRARIUM no garantitza la fiabilidad, la disponibilitat ni la continuitat del seu lloc Web ni dels Continguts, per tant, la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es porta a terme per la seva pròpia compta i risc, sense que, en cap momentm poden exigir-se responsabilitats a MOSTRARIUM en aquest sentit.

MOSTRARIUM es reseva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la Web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.

MOSTRARIUM no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació obtinguda o accedida per o a través de la Wbe, de virus informàtics, d'errors operatius o d'interrupcions en el servei o transmissió, o d'errors en la línia.

MOSTRARIUM no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pugui accedir a través de vincles ("Links") o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. MOSTRARIUM no recomana ni garantitza ninguna informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de la seva pèrdua, reclamació o perjudici derivat del mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o Webs, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l'intent d'utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant al accedir a la Web, com al accedir a la informació d'altres Webs des de la Web.

Ús correcte del lloc web

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els Serveis, els Contingutsi aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la modal, les bones costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, s'obliga a utilitzar aquestes Web, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta, lícita i a no utilitzar-los amb objectius contraris al contingut de les presents Condicions Genereals, o que siguin, lesius dels interesos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar inutilitzar o deteriorar el lloc Web o els seus serveism o impedir un normal gaudir de la Web per altres Usuaris. En particular, i a títorl merament indicatiu i no exhaustiu l'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir o copiar, distribuir, o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatgesm gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, grabacions, software i, en general, qualsevol calsse de material que: i) de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atenti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació; ii) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic; iii) indueixi, inciti o promogui actuaicons, actituts o pensaments discriminatories per motius de sexe, raça, religió, creències, edat o condició; iv) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, lements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic; v) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de forma que indueixi o pugui incidir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; vi) Es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus tituals l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar; vii) sigui contrari al dret, a l'honor, ala intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; viii) de qualsevol manera mensycabi el crèdit de MOSTRARIUM o de tercers; ix) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; x) incorpori virus, programes o altres elements físics o electrònics que siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de MOSTRARIUM o de tecers.

De conformitat amb lo disposat anteriorment, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en el lloc Web, entenent per aquelts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny i codis font (en endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, les presents condicions, els demés avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de: i) reproduir, copsar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformat o modificar els Continguts, a menys que es conti amb l'autorització del titual dels corresponents drets o aquest resulti legalment permés; ii) Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y altres dades identificatius dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius de protecció, o de qualsevol mecanisme d'informació que pugués contenir els Continguts.

L'usuari quant a les dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments i, en general, qualsevol classe de material que publiqui al nostre web, assumeix ser el propietari del mateix i es responsabilitza del seu correcte ús i publicació, exonerant a MOSTRARIUM de qualsevol responsabilitat sobre els mateixos.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de MOSTRARIUM. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixen des d'ella a altres pàgines Web de qualsevol societat de les indicades anteriorment, són propietat exclusiva d'aquest, a menys que s'especifiqui qualsevol altra cosa. Totes les denominacions, issenys i/o logitips que composen aquesta pàgina són marques correctament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per personea diferent del seu legítim titual podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tecers estan destacats adequadament i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la Web. Només per a us personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar i imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, trasmetre, modificar o suprimir la informació, contingut i advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització escrita de MOSTRARIUM.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.